Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů určených pro zákazníky VDweb.cz, které vydal Vratislav Dlabaja, IČ: 01076094 se sídlem Polouvsí 94, 741 01, Jeseník nad Odrou, je informovat zákazníky o tom, jaké osobní údaje o nich jako správce Vratislav Dlabaja zpracovává při poskytování služeb pod značkou VDweb.cz, při prodeji zboží na webových stránkách i e-shopu a při návštěvách uvedených internetových stránek, k jakým účelům a jak dlouho jsou tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovány, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb, zájemců o služby a zboží a návštěvníků internetových stránek VDweb.cz, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči podnikatelskému subjektu.

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti poskytovatele služeb Vratislav Dlabaja jako správce dle čl. 13 GDPR.

Tyto Zásady mají informační charakter, a nejsou proto součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je provozovatel webových stránek VDweb.cz Vratislav Dlabaja (dále jen správce) identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany správce dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • IČO, DIČ
 • fakturační adresa
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • bankovní spojení
 • webové stránky

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje. V případě předplacených služeb jsou z kategorie osobních identifikačních a adresních údajů zpracovány pouze údaje, které zákazník správci dobrovolně sdělí, a tyto údaje navíc nejsou žádným způsobem autorizovány.

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • adresy na sociální sítě

3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce

 • druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • informace o platební morálce

4. Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, při prohlížení internetových stránek VDweb.cz či internetových stránek, na které je odkazováno v rozesílkách od správce webových stránek Vratislav Dlabaja. Dále pak analytické údaje generované diagnostikami zakoupených modulů a pluginů či dalších produktů nebo služeb z internetových stránek VDweb.cz.

5. Údaje z komunikace mezi Vratislav Dlabaja a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi dodavatelem Vratislav Dlabaja a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a poskytovatelem.

6. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či k ochraně oprávněných zájmů správce, ale jejich zpracování umožní správci zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy
 • údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka VDweb.cz
 • záznamy o chování na internetových stránkách VDweb.cz získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů správce

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a pro ochranu oprávněných zájmů správce Vratislav Dlabaja je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů provozovatele webových stránek je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • zajišťování provozu a ochrany zakoupených služeb či produktů (plnění smlouvy)
 • poskytování zakoupených produktů a služeb, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • poskytování vašich osobních údajů partnerům provozujícím platební brány (plnění smlouvy) *
 • analýza návštěvnosti internetových stránek WDweb.cz či internetových stránek, na které je odkazováno v rozesílkách (oprávněný zájem správce)
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb webových stránek VDweb.cz (oprávněný zájem správce)
 • doložení stvrzení vůle subjektu údajů a platnosti právního úkonu v případě sporu (určení, výkon nebo obhajoba právních nároků)
 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování správce o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem správce)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem správce)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv správce, včetně obchodního monitoringu (oprávněný zájem správce)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem správce)
 • evidence zneužívání zakoupených produktů a služeb (oprávněný zájem správce)

* Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb je správce oprávněn v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči němu, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se správcem po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se správcem.

V případě zakoupení produktu od poskytovatele Vratislav Dlabaja, je správce oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a správcem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na produkt.

V případě jednání mezi správcem a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením kupní smlouvy, je správce oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené správcem internetových stránek VDweb.cz jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i kupní smlouvy.

2. Zpracovávání údajů zákazníků VDweb.cz se souhlasem pro obchodní účely

U zákazníka zpracovává správce s jeho souhlasem osobní údaje pro obchodní účely.

Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu, a to po dobu, po kterou je správce oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu.

Se souhlasem pro obchodní účely zpracovává správce osobní údaje zákazníka jednak pro potřeby relevantního zacílení reklamy produktů a služeb správce. Samotné oslovení pak probíhá telefonicky, písemně prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy nebo formou rozesílky obchodních sdělení prostředky elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

Pro potřeby relevantního zacílení reklamních nabídek a dále pro potřeby stanovení obchodní strategie si správce též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytváří a uchovává údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů z webových stránek VDweb.cz a vytváří a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb z webu VDweb.cz a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas pro obchodní účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany správce pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává správce s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů internetových stránek VDweb.cz. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek VDweb.cz, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies správce webu, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek VDweb.cz

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách VDweb.cz, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek VDweb.cz a pro účely internetové reklamy provozovatele těchto stránek.

C. Předání osobních údajů jiným správcům

Správce je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu subjektu údajů předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů. Správce se účastní Registru fyzických osob a Registru podnikajících fyzických osob (IČ) sdružení SOLUS („Registry") a údaje o dlužnících do něj předává. Registry obsahují databázi subjektů údajů, které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou službu či produkt, a správce je oprávněn do nich za účelem ověření a hodnocení platební morálky subjektu údajů nahlížet i bez souhlasu subjektu údajů, a to jak při vzniku smluvního vztahu, tak v případě potřeby kdykoli v průběhu trvání smlouvy.

Správce v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům, úřadům a organizačním složkám státu stanoveným platnou legislativou.

V rámci některých dalších činností jako je například vzájemné vyúčtování, prodej pohledávek nebo provádění platebních transakcí správce předává osobní údaje příjemcům jako samostatným správcům osobních údajů.

D. Zpracovatelé osobních údajů

Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek jménem správce, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Správce každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

E. Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Správce vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

F. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení správce nebo třetích stran užívá správce zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných správcem je vždy zřejmé, že je správce jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílá správce na kontakty zákazníků buď na základě oprávněného zájmu správce, a to jen do doby, než vysloví námitku proti zpracování osobních údajů, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely nebo na základě souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

G. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Zákazník má v případě, že je pro správce identifikovatelnou fyzickou osobou a není pochybnost o jeho totožnosti, níže uvedená práva. Tato práva je z důvodu nutnosti ověření totožnosti subjektu údajů a oprávněnosti žádosti vhodné uplatnit způsobem, který je pro uplatnění konkrétního práva určen a nikoli u pověřence pro ochranu osobních údajů. Uvedená práva je možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

 • získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

V případě, že by výkonem práva na kopii osobních údajů mohlo ve vztahu k určitým kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích, nelze žádosti v rozsahu těchto kategorií údajů v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2013 vyhovět, ledaže subjekt údajů spolehlivě prokáže, že byl v období, za které provozní a lokalizační údaje požaduje, výhradním uživatelem produktu nebo služeb, ke kterému se provozní údaje vztahují.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce zpracovávat. Zákazník je zároveň povinen správci poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nejsou přesné. Správce provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti email správce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce, v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od správce osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce.

V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Nejvhodnějším způsobem, jak podat námitku, je její zaslání email správce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

a) Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání musí učinit účastník, resp. primární kontaktní osoba účastníka výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to emailem na adresu správce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

b) Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na zákaznické lince nebo způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.

c) Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb VDweb.cz

Zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb internetových stránek VDweb.cz je možné kdykoliv odmítnout. Odmítnutí musí učinit účastník, resp. primární kontaktní osoba účastníka výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a emailem na adresu správce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Obchodní podmínky // Ochrana osobních údajů

© 2010 - 2024 vdweb.cz - tvorba webových stránek a webdesign // Oblíbený hosting SvetHostingu.cz


Na tomto webu používáme technické cookies: Ty jsou nezbytně nutné pro fungování webu a jeho funkcí, které se rozhodnete využívat. Bez nich by náš web nefungoval...
K technickým cookie nepotřebujeme Váš souhlas jen Vás o tom musíme informovat...

VDweb.cz nemá nic společného s těmito uvedenými společnostmi / projekty: Joomla!® je registrovaná ochranná známka společnosti Open Source Matters. VirtueMart® je registrovaná ochranná známka společnosti iStraxx UG (haftungsbeschraenkt). Na nabízené produkty a služby z těchto stránek neposkytují tyto společnosti žádnou podporu či záruku.