košík je prázdný

Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky upravují provoz e-shopu vdweb.cz, který se zabývá prodejem rozšíření pro open source redakční systémy.

1. Provozovatel e-shopu

Provozovatelem e-shopu je Vratislav Dlabaja, Polouvsí 94, 741 01, Jeseník nad Odrou, IČ: 01076094, dále v textu jen provozovatel.

2. Základní ustanovení

Předmětem činnosti tohoto e-shopu je nabídka a prodej internetových služeb spojených s elektronickou distribucí softwaru. Odběratel (zákazník) je vždy podrobně seznámen se základními a doplňkovými informacemi na webu vdweb.cz, dále pak pomocí emailové a telefonické komunikace. Získané informace a podmínky odběratel (zákazník) nákupem přijímá. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nabídku na e-shopu, parametry produktů a ceny svých služeb. V uvedených cenách služeb a produktů nejsou zahrnuty případné individuální úpravy na přání zákazníka.

3. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupují nákupem produktu prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Osobní, přihlašovací ani jiné údaje zákazníka nejsou poskytovány třetím osobám.

4. Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů zákazníka, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil. Dodavatel může v některých případech požadovat přihlašovací údaje zákazníka, jedná se především o instalaci softwaru, modifikaci či testování provozu. Odběratel poskytne své přihlašovací údaje pouze dočasně pro provedení požadovaného úkonu a zavazuje se poskytnuté přístupové údaje změnit ihned po dokončení úkonu.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody, které byly způsobeny zásahem do softwaru ze strany zákazníka či třetí strany, po okamžiku prodeje. Dodavatel rovněž není zodpovědný za ztrátu funkčnosti nebo omezení funkcí dodaného softwaru po změně podmínek nebo technických řešení ze strany zákazníka, ale i třetí strany. Dodavatel neodpovídá, za to, že zakoupený software bude možné napojit na software třetí strany. Dodavatel nezaručuje, že provoz dodaného softwarového řešení bude zcela bez chyb. Dodávaný software je poskytován tak, jak je, bez záruky jakéhokoli druhu. Dodavatel nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu.

Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 14 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

Dodavatel je oprávněn poskytovat nebo prodávat vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, není-li toto jiným způsobem individuálně dohodnuto.

Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na realizované grafické a programátorské práce. Součástí dodávky platebního modulu není úprava vzhledu e-shopu, která může být vyžadována provozovatelem platební brány, jako je například zveřejnění reklamního banneru platební brány nebo informačního textu na stranách e-shopu.

5. Práva a povinnosti odběratele

Kupující se nákupem zavazuje, že uvádí pouze pravdivé a aktuální osobní údaje. Prodávající se zavazuje, že s celkovou cenou objednávky zákazníka seznámí ještě před jejím potvrzením.

Odběratel není oprávněn jakékoli zpoplatněné služby či software poskytovat nebo prodávat třetím stranám. Kupující získává zakoupením služby nebo softwaru daný počet licencí, dle zakoupeného produktu pro použití na daný počet webů nebo e-shopů na daném počtu domén, není-li uvedeno či sjednáno jinak.

Odběratel je povinen u platebních modulů pravidelně kontrolovat soulad utržených částek modulem vůči jím vystavovaným fakturám a zjištěné nesrovnalosti neprodleně oznámit dodavateli.

6. Uzavření smlouvy

Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti při platbě předem okamžikem zaplacení objednávky odběratelem. V případě domluvené platby za software po předání softwaru, je okamžikem platného uzavření kupní smlouvy potvrzení e-mailové objednávky odběratelem.

Objednávkou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a zároveň i zásady zpracování dat, jež jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.

7. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební metody:

a) platba předem na bankovní účet: 92110310/2010 - Fio banka

b) bezhotovostně platební kartou: tu zajišťuje společnost ComGate

8. Reklamace

Reklamace včetně odstranění případné vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

9. Shoda a rozpor s kupní smlouvou

Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný software, modifikace nebo jiné služby mají užitné vlastnosti totožné s informace uvedenými při koupi na webu a prostřednictvím emailu.

V případě, že software či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný software či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny softwaru či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím softwaru či služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10. Odstoupení od smlouvy

Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Podle tohoto zákona o software distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.

Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě

a) neodborného použití softwaru, modulu či úpravy

b) přítomnosti individuálních funkčních úprav.

Při nesoučinnosti či neposkytnutí přístupů na server při opravě chyby, která toto nevyhnutelně vyžaduje, zaniká odběrateli nárok na odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od kupní smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

11. Licenční ujednání

Licence se sjednává pro daný počet webů, resp. e-shopů na daném počtu domén, není-li uvedeno či sjednáno jinak. Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence uděluje dodavatel odběrateli licenci k výkonu práva užívat dodaný software výhradně k jeho účelu.

Odběratel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k užívání softwaru je oprávněn pouze s výslovným souhlasem dodavatele.

Odběratel není oprávněn zpoplatněný software pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám, pokud k tomu nedal předchozí výslovný souhlas dodavatel.

Odběratel není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito obchodními podmínkami.

Odběratel a případně jím pověřené třetí osoby jsou oprávněni ke zdrojovým souborům přistupovat pouze za účelem jejich editace.

Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.

Pokud odběratel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může dodavatel požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

12. Autorská práva

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží dodavateli. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování softwaru náleží veškerá autorská práva dodavateli a tvůrci softwaru. Odběrateli nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám dodavatele nebo třetích osob.

Dodaný software jako autorské dílo používá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Odběratel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.

V případě zásahu odběratele do autorských práv dodavatele vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení výzvy. Nárok dodavatele na náhradu škody způsobené zásahem odběratele do autorských práv dodavatele, není zaplacením smluvní pokuty odběratelem dotčen.

Vedle nároku na smluvní pokutu má dodavatel v případě zásahu odběratele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

Používání nabízeného softwaru znamená, že odběratel souhlasí s výše uvedenými autorskými právy. Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

13. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021

Obchodní podmínky // Ochrana osobních údajů

© 2010 - 2023 vdweb.cz - tvorba webových stránek a webdesign // Oblíbený hosting SvetHostingu.cz


Na tomto webu používáme technické cookies: Ty jsou nezbytně nutné pro fungování webu a jeho funkcí, které se rozhodnete využívat. Bez nich by náš web nefungoval...
K technickým cookie nepotřebujeme Váš souhlas jen Vás o tom musíme informovat...

VDweb.cz nemá nic společného s těmito uvedenými společnostmi / projekty: Joomla!® je registrovaná ochranná známka společnosti Open Source Matters. VirtueMart® je registrovaná ochranná známka společnosti iStraxx UG (haftungsbeschraenkt). Na nabízené produkty a služby z těchto stránek neposkytují tyto společnosti žádnou podporu či záruku.